වැඩමුළුව

APEX සේවාලාභියා පැමිණීම

CO2 බලාගාරය

යන්ත්‍ර කම්හල සලකුණු කිරීම

කැටයම් යන්ත්‍ර කර්මාන්ත ශාලාව

Edge Banding Machine Factory

ෆයිබර් කර්මාන්ත ශාලාව

ලේසර් යන්ත්‍ර කර්මාන්ත ශාලාව

පේළි විදුම් බලාගාරය

බලාගාරය පැටවීම සහ බෑම

Four Axis කර්මාන්ත ශාලාව

017

පුෂ්ටබල් කියත් කම්හල

013

කම්පන පිහි කම්හල